Tiểu sử 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông Cổ

Ảnh Đại sứ Tâm.JPG 

Tiểu sử Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh.JPG 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​