​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông cổ

Địa chỉ: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông cổ
Tel:  (976-11) 458917 - (976-11) 454632​
Fax: (976-11) 458923
Hotline: (976) 95668699 (ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ)
Email: dsq.ulanbator@gmail.com hoặc ulanbator@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-ulaanbaatar.mofa.gov.vn​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​